张信哲《做你的男人》 Jeff Chang – Be Your Man

This Friday I’m going to do something rather stupid: I’m going to sing on a stage for the first time in more than four years, in Chinese. It’s actually just outtakes for a talent contest at school, so it’s hardly important. Anyway, the song is Be Your Man (做你的男人) by Jeff Chang (张信哲) and to prepare I’ve annotated and translated the lyrics, which I might as well share. On a side note, Jeff Chang has a small but important role in the fairly popular film Ming Ming (明明), which also stars Zhou Xun (周迅). See it if you get a chance.

东京纽约每个地点 (Dōngjīng Niǔyuē měige dìdiǎn)
带你去坐幸福的地下铁 (dài nǐ qù zuò xìngfú de dìxià tiě)
散步逛街找电影院 (sànbù guàngjiē zhǎo diànyǐngyuàn)
累了我就帮你提高跟鞋 (lèi le wǒ jiù bāng nǐ tí gāogēnxié)
塞车停电哪怕下雪 (sāichē tíngdiàn nǎpà xiàxuě)
每天都要和你过情人节 (měitiān dōu yào hé nǐ guò qíngrénjié)
星光音乐一杯热咖啡 (xīngguāng yīnyuè yī bēi rè kāfēi)
只想给你所有浪漫情节 (zhǐ xiǎng gěi nǐ suǒyǒu làngmàn qíngjié)

Tokyo, New York, every single place.
Take you for a ride on the happy subway.
Go for a walk, windowshop, look for a cinema.
You’re tired, I carry your high heel shoes for you.
A traffic jam, a power out, it even starts to snow.
I want to spend valentines day with you every day.
Starlight, music, a cup of hot coffee.
I just want to give you an all romantic valentines day.

让我做你的男人 (ràng wǒ zuò nǐ de nánrén)
二十四个小时不睡觉 (èr shí sì gè xiǎoshí bù shuìjiào)
小心翼翼地保持 (xiǎoxīnyìyì de bǎochí)
这种热情不退烧 (zhè zhǒng rèqíng bù tuì shāo)
不管世界多纷扰 (bùguǎn shìjiè duō fēnrāo)
我们俩紧紧地拥抱 (wǒmen liǎ jǐnjǐn de yōngbào)
隐隐约约我感觉有微笑 (yǐnyǐnyuēyuē wǒ gǎnjué yǒu wēixiào)
藏在你嘴角 (cáng zài nǐ zuǐjiǎo)

Let me be your man.
I haven’t slept for twenty-four hours.
I carefully protect
this kind of non-stop passion.
No matter how much commotion in the world,
the two of us hug tightly.
I can faintly sense a smile
hidden in your lips.

做你的男人 (zuò nǐ de nánrén)
二十四个小时不睡觉 (èr shí sì gè xiǎoshí bù shuìjiào)
让胆小的你在黑夜中 (ràng dǎnxiǎo de nǐ zài hēiyè zhōng)
也会有个依靠 (yě huì yǒu gè yīkào)
就算有一天爱会变少 (jiù suàn yǒu yī tiān ài huì biàn shǎo)
人会变老 (rén huì biàn lǎo)
就算没告诉过你也知道 (jiùsuàn méi gàosu guò nǐ yě zhīdào)
下辈子还要和你遇到 (xià bèizi hái yào hé nǐ yùdào)

I’ll be your man.
I haven’t slept for twenty-four hours.
If you’re afraid in the dark night,
there will be someone there for you too.
Even though one day love becomes weaker,
and people grow older.
Even though I haven’t told you, you still know.
I’ll encounter you in my next life as well.

Previously translated lyrics:

En mors ögon (妈妈的眼力)

为中文见下面

Idag är det morsdag, dagen till ära översätter jag en berättelse som jag skrev i skolan nyligen.

När jag var liten älskade jag att lyssna till morfars sagor. Han berättade alla möjliga typer av sagor, men jag tyckte ändå alltid bäst om att lyssna på berättelser från hans eget liv. Mer än tio år har gått sedan dess, men jag minns fortfarande följande berättelse.

När morfar var ung bestod livet inte bara av skoj som när jag var liten. Var han inte i skolan så hade han arbete att göra antingen där hemma eller någonstans i närheten. Byn han bodde i (och fortfarande bor i) var omgiven av skog, vilket inte så få människor tjänade sitt levebröd på. På den tiden fanns det inga lastbilar, istället flottades timret på ån ner till sågverket. En vår jobbade morfar med just timmerflottning. Han var en vågad pojke som ibland tog sig för att hoppa på stockarna över till andra sidan ån – hur riskabelt det var behöver väl knappast nämnas. Så en dag halkade han och föll mellan stockarna ner i vattnet, men som tur var fanns en kamrat i närheten som hjälpte honom upp och han klarade sig oskadd. Trots att han var genomvåt vågade inte gå hem, för han visste att mamma skulle bli arg – det var faktiskt inte första gången han ramlade i ån. Istället klädde han av sig och hängde kläderna att torka i solen. Inte förrän två timmar senare då kläderna hade torkat vågade han sig hem, i hopp om att mamma inte skulle förstå. Men han hann inte mer än in genom dörren innan mamma fick syn på honom och utbrast: “Har du blött ner dig nu igen? Klä av dig och gå i säng!”

När jag själv var liten och hade gjort något dumt hoppades jag alltid, precis som morfar, att mamma inte skulle få veta. Men hur torra “kläderna” än var så insåg hon ändå vad som hänt, ty en mor behöver bara se sitt barn i ögonen för att förstå.

小的时候我很喜欢听姥爷讲故事。他讲的故事内容丰富多彩,不过我总是最喜欢听他亲身经历的故事。现在我长大了,十年多过去了,可是我还记得下面的故事。

那年姥爷还很年轻,可是他的生活并不像我小的时候那样整天玩的方式。不是上学就是在家里工作或去别处打工。村子周围都是森林,不少人靠伐树谋生。当时因为没有汽车,所以原木沿河顺水漂到工厂。那个春天我的姥爷在河边管原木。他是个非常大胆的男孩,有时候在滑的原木上一跃一跃地跳到河对面的岸上。不必说,这个活动十份危险。有一天他不小心掉进河里去了。幸运的是,他的朋友在附近,跑过去把姥爷扶了起来。姥爷浑身湿透了,可是他不敢回家去。事实上,那不是第一次姥爷掉进河里。如果妈妈知道她会很生气,所以他脱下衣服,把它们挂在树上晒太阳。两个小时以后衣服干了,他就会家去了。他以为妈妈不会明白,谁知进门以后妈妈一看就说“又掉进河里了吗?快脱下衣服去睡觉!

我自己小的时候犯错误时跟姥爷一样不想让妈妈知道。不过无论如何妈妈都看得明白。妈妈看孩子眼睛的表情就知道,她不用看他的衣服。

不怕贼偷,就怕贼惦记

我来中国以后几乎每周都遇到骗子。有的出租车司机不愿意打表,而说“朋友,那个地方很远,给你便宜一点”。有的售货员多要我几百块钱。有的人试图给我伪造的钱币。当然我一般不受骗,不过我在这个陌生的社会已经上了几次当。

我最近的一次被骗使我很愤怒。那天午夜我从北京语言大学南门走出来,右手拉着一个箱子。路边停着一辆出租汽车,司机帮我把东西放进行李箱里后我们就开往我的家。达到地点时司机要了我11块。我因为没有零钱,就让司机等我去旁边的一个商店买某种小东西,然后再交给他钱。这样我就给司机留机会,他在背后拉我的行李偷走了。我问站在楼前的两位保安车到哪儿去了,可他们只说它往前开走了。黑夜里找那辆车是没有希望的,出租车都差不多。随后我打110问我该怎么办,可是他们也帮不了我。第二天我写了一个书面报告去公安局报警。车号、型号和出租汽车公司我都没记住,我只记得时间和司机大概的样子。两位警察都很负责任,拉我去看电眼的录像、询问保安等等。我跟警察说“整天有人试图骗我,他们肯定会有一天成功”时,他们笑笑并补充,说了“不怕贼偷,就怕贼惦记”……说得太对了。被偷走了的东西不太昂贵,可是对我很重要。警察还没弄完,所以我不写详细的情况。说实在的,这件事不大可能成功,但是我还没放弃希望。

事后诸葛亮是很容易的,我似乎不应该相信别人。我仍然不是特别傻的,不少留学生也遭遇了相似的事情。事实上,不仅中国这样,全球都有骗子。不管怎么说,北京给我的印象中有了一点苦味。

今天吃火锅了

今天又去了民宝火锅城,想起来第一次去多么麻烦。菜单上的汉字大部不认识,服务员说的话也不太明白。“点菜吗”,她问了。“我想吃一种东西,可是我不知道它叫什么”,我回答。“这个东西呢,是黄色、圆的……球……好像是用面做的”。服务员没明白,于是我又说了几遍,哈哈大笑地做手势。她终于问“求切半,对吗?”我没听清,可是已经说了半天,所以只点了点头。随后她把菜端过来,其中居然有我想要的面筋。成功了!

第二次去,点菜没有那么难。菜单上找到了面筋,就指了指给服务员看。“面基、面近、面什么?”我问她了。“面筋。”成功了!

我今天对菜单很熟悉,自信十足地说“麻酱、炸豆皮、土豆片、白菜、鸡毛菜、粉丝、腐竹、面筋。”成功了!

上面有错误的话,请帮我指出来。

怎么进入中国的blogosphere呢?

来中国以后我一直想多看中国人的博客,多用中文来写自己的文章。不过到现在为止,我写了很少(大部分是我的作业!)也没有看那么多中文博客。没写文章主要的原因就是我怕我的中文写得太差,谁都不愿意读。也许我对自己的要求太高。写那种随便的文章可能写得不美,但是写总比不写好。从今天做起我会多写一点!

我喜欢看电影,所以经常看一些Mtime的博客。还有什么比较好中国的呢?我估计新浪是中国最大的博客网,在他们最流行的博客中也看到了一些有意思的日志。好是好,可是新浪博客怎么没有trackback呢?再说,用Opera的话开不了讨论,是用某种JavaScript的。真是有点落后。大家都喜欢看哪些博客呢?提出自己的博客也可以,不要害羞!

最后我也想问,有哪些好看的网络漫画?看漫画挺好玩的,可是我从来没看中文的。

中国朋友,上面有错误的话请指出来,帮我提高我的中文水平。谢谢啦!

AddThis Sidebar Widget

This plugin is now hosted at wordpress.org. It is not being maintained as I am no longer running my own WordPress installation. Please contact me if you want to take over development.

I’ve written a wordpress widget to put AddThis buttons in your sidebar. This is a convenient way for visitors to subscribe to your feed or bookmark your pages without cluttering the sidebar with a gazillion buttons for all the different feed readers and social bookmark sites.

Installation:

  1. For WordPress 2.0/2.1, first install the widgets framework.
  2. Download the plugin and unzip it in wp-content/plugins.
  3. Activate AddThis Sidebar Widget in the plugin configuration panel.
  4. Visit the widgets configuration panel and drop one or both of AddThis Subscribe and AddThis Bookmark into your sidebar.

Widget configuration is pretty self-explanatory. You will most likely want to leave the title blank. If you want stats from AddThis, enter your username. The AddThis page can be opened either in the current window, in a new winow or in a JavaScript popup.

You can see the widget in action right here in my sidebar. If you use it on your site or have any problems, please leave a comment/trackback.

History:

  • 1.0 Initial release for WordPress 2.1 and earlier.
  • 1.1 Updated for WordPress 2.2 (breaks support for 2.1 and earlier).
  • 1.2 Minor changes. Now works on any WordPress 2.x.

Zhang and me

Zhang is a random Chinese person, I meet him everyday. Sometimes he’s a man, sometimes she’s a woman. Sometimes old, sometimes young. Sometimes she drives a taxi, sometimes he’s a cashier. Zhang is everyone.

One day, I walk into Zhang’s store to buy some groceries. After finding my head far up in the sky Zhang’s eyes quickly fall to the floor, as if to see if I might be standing on something. While I buy my things Zhang whispers and gestures indiscreetly to his co-workers to check out the foreigner. I walk across to the checkout counter and Zhang starts conversing with me while bagging my things.

—You’re very tall, he tries.

—I know, I reply coldly.

—Are you two meters?

—Yes, two meters two centimeters.

—Wow, so tall.

Zhang goes on to tell his co-workers how tall I am, and then asks the same question Zhang always asks.

—Do you play basketball?

—No, I don’t play basketball. I don’t like the ball and the ball doesn’t like me, I reply trying to be funny.

—Such a waste, Zhang sighs and moves on to ask where I’m from. I tell him where I’m from. He looks impresed and continues talking, but I soon interrupt him.

—No, Switzerland has good watches, I come from Sweden. We don’t make watches in Sweden, and not famous chocolate either. Zhang looks slightly puzzled.

—Sweden is in the north of Europe.

—Oh, Sweden was it? Zhang seems to realize his mistake, but I’m not sure if he really knows where northern Europe is.

—How long have you been here, Zhang proceeds to ask.

—Hmm… seven or eight months.

—Wow, you’re Chinese is so good

—Oh not at all, my Chinese is far from good, I say while secretly smiling.

—Hehe, you’ve learned Chinese modesty too, Zhang mutters.

Zhang has individually bagged the toothbrush and the instant noodles, and now puts the two bags into a third bag. I hand over the money and we say goodbye. Tomorrow I will meet another Zhang in some restaurant and we will have the same conversation all over again…